O Projekcie

Mokradła = woda, życie, klimat

Projekt „Ekopokolenia. Mokradła = woda, życie, klimat” to międzypokoleniowa kampania edukacyjna, realizowana równolegle w lokalnych społecznościach, w których bezpośrednim otoczeniu znajdują się obszary wodno-błotne. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej odbiorców na temat usług ekosystemowych mokradeł i konieczności ich ochrony w najbliższym sąsiedztwie. Tytuł projektu niesie ze sobą najważniejszy przekaz merytoryczny, mówiąc o bezcennych usługach ekosystemowych obszarów wodno-błotnych i walcząc z błędnym przekonaniem o ich nieużyteczności.

Projekt realizowany jest przez Fundacje Ziemia i Ludzie w partnerstwie z Inland Norway University of Applied Sciences.

Mokradła, stanowiące Polsce około 14,2% powierzchni, to ekosystemy zagrożone.  Do głównych zagrożeń należą: odwadnianie, zaprzestanie odpowiedniego gospodarowania, rabunkowa eksploatacja torfu, wypalanie torfowisk i trzcinowisk, rozbudowa infrastruktury, zabudowa rezydencjonalna. Drobne mokradła, o powierzchni mniejszej niż 1 h, nie są objęte ochroną i pierwsze padają ofiarą gospodarki człowieka.

Eksperci wskazują na główne zagrożenie dla mokradeł istniejące w skali lokalnej. Utrzymanie walorów przyrodniczych mokradeł i ich przywracanie wymaga odpowiedniego działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej i kształtowania opinii społeczeństwa oraz władz szczebla lokalnego.

Kampania realizowana w ramach projekt będzie:

  • docierać do różnych grup wiekowych i całych rodzin z wiedzą na temat ekosystemów wodno-błotnych.
  • udostępniać wiedzę w formie różnorodnych narzędzi edukacyjnych
  • wspierać aktywność obywatelską i lokalną dla ochrony obszarów wodno-błotnych

Głównymi grupami docelowymi będą seniorzy i młodzież oraz pośrednio lokalne społeczności. Fundacja wraz z Partnerem wdroży koherentny plan edukacji różnych grup wiekowych pokazując, jak integrować różne pokolenia, ich wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia  zrównoważonej przyszłości dla kolejnych pokoleń. Wśród lokalnej społeczności ważną grupą docelową będą rolnicy i właścicieli gruntów na których znajdują niechronione obszary podmokłe. Jednocześnie projekt tworzyć będą przedstawiciele lokalnych społeczności –  30 partnerskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) zrzeszonych w sieci „Uniwersytetów Przyjaznych Ziemi”. UTW otrzymają status ambasadora projektu i w ramach 2 kaskady będą realizować działania Lokalnej Akcji Społecznej pod nazwą  „Ekopokolenia adoptują mokradła” wzywającą do poznania i zadbania o pobliski, „własny” ekosystem mokradeł a co za tym idzie, stanowiący wyraz aktywności obywatelskiej na rzecz ochrony środowiska.

W ramach kampanii zrealizowane zostaną:

  • Konferencja z seminarium dla EkoAnimatorów
  • Międzypokoleniowe wykłady i warsztaty
  • Akcja Społeczna „Ekopokolenia adoptują mokradła”
  • Międzypokoleniowy Konkurs fotograficzno-plastyczny,
  • Publikacje i materiały edukacyjno-promocyjne,
  • Portal www z bazą wiedzy
  • Kampania w mediach tradycyjnych i cyfrowych

Projekt „Ekopokolenia. Mokradła – woda, życie, klimat” korzysta z dofinansowania o wartości 184 524,81 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu  Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu wzrost świadomości ekologicznej odbiorców na temat usług ekosystemowych mokradeł i konieczności ich ochrony.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej! 

 

Fundusze EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których

wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do Funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org