Światowy Dzien Mokradeł – zawsze 2 lutego!

Światowy Dzień Mokradeł (World Wetland Day ) zwany również: Światowym Dniem Obszarów Wodno-Błotnych, lub Międzynarodowym Dniem Mokradeł, to święto obchodzone 2 lutego na pamiątkę podpisania konwencji ramsarskiej 2 lutego 1971 roku.

Dzień organizowany jest w ponad 95 krajach przez przyrodnicze organizacje pozarządowe, agencje rządowe oraz instytucje. W Polsce są to np. parki narodowe, regionalne zarządy gospodarki wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczelnie i różne organizacje (m.in. Centrum Ochrony Mokradeł, WWF Polska). W czasie Dnia (lub Tygodnia) Mokradeł organizowane są konferencje, wycieczki edukacyjne, konkursy, audycje w mediach, a czasem uruchamianie nowych programów ochronnych lub powoływanie nowych obszarów chronionych.

Zasadniczym celem obchodów Dnia Mokradeł jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej obszarów wodno-błotnych. Zgodnie z konwencją ramsarską mokradło to obszar leżący na pograniczu środowiska wodnego i lądowego, czyli zarówno obszary podmokłe (bagna), jak i wszelkie wody śródlądowe, a także najpłytsze przybrzeżne wody morskie, ale w czasie Dnia Mokradeł uwaga poświęcana jest również nieco szerszym obszarom (np. łęgom, które poza powodziami nie są pokryte ani przesycone wodą).

Od 2022 jest oficjalnym świętem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Oficjalna strona Światowego Dnia Mokradeł https://www.worldwetlandsday.org/

Tematyka obchodów w poszczególnych latach

W poszczególnych latach Dzień Mokradeł ma przypisane przez biuro konwencji ramsarskiej hasło, choć w poszczególnych krajach może być ono modyfikowane. Anglojęzyczne międzynarodowe slogany reklamujące ŚDM:

1998 – Only one drop of water

1999 – People and Wetlands: the Vital Link

2000 – Celebrating Our Wetlands of International Importance

2001 – Wetland world – A world to discover!

2002 – Wetlands: Water, Life, and Culture

2003 – No wetlands – no water!

2004 – From the Mountains to the Sea – Wetlands at Work for Us

2005 – There’s wealth in wetland diversity – don’t lose it!

2006 – No water, no wetlands; No wetlands, poorer quality of life2007 – Fish for tomorrow?

2008 – Healthy Wetlands, Healthy People (w Polsce: Zdrowe bagna – zdrowi ludzie)

2009 – Upstream-Downstream: Wetlands connect us all (w Polsce: Od źródeł do ujścia)

2010 – Caring for wetlands – an answer to climate change (w Polsce: Ochrona mokradeł szansą dla klimatu)

2011 – Forests for water and wetlands (w Polsce: Lasy dla wód i mokradeł)2012 – Wetland Tourism – A Great Experience

2013 – Wetlands and Water Management (ze sloganem: Wetlands take care of water, w Polsce: Mokradła dbają o wodę)

2014 – Wetlands and Agriculture: Partners for Growth (w Polsce: Mokradła a rolnictwo – partnerstwo dla wzrostu)

2015 – Wetlands for Our Future (ze sloganem: Join Us!, w Polsce: Mokradła a nasza przyszłość: zacznij działać!)

2016 – Wetlands for Our Future (ze sloganem: Sustainable Livelihoods, w Polsce: Mokradła w zrównoważonym rozwoju)

2017 – Wetlands for Disaster Risk Reduction (w Polsce: Mokradła zmniejszają ryzyko katastrof)

2018 – Wetlands for a Sustainable Urban Future (w Polsce: Mokradła dla zrównoważonej przyszłości miast)

2019 – Wetlands and Climate Change (w Polsce: Mokradła a zmiany klimatu)

2020 – Wetlands and Biodiversity (Live thrives at wetlands, w Polsce: Życie na bagnach)

2021 – Wetlands and Water (w Polsce: Mokradła i woda)

2022 – Wetlands Action for People and Nature (ze sloganem: Value – manage – restore – love)

2023 – Wetland Restoration (w Polsce: Już czas na przywrócenie mokradeł)

2024 – Wetlands and Human Wellbeing (w Polsce: Ludzie i Mokradła: splecione losy)

Źródło: Wikipedia